BESPLATAN PROLAZ  AUTOPUTEVIMA SRBIJE

Pravo se ostvaruje na osnovu Člana 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobaraNA OSNOVU ČLANA 199. („Sl.glasnik RS“, br. 95/2018).

Vlasnik dozvole za besplatan prolazak autoputem obavezan je da prilikom uključenja na autoput uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa autoputa preda inkasantu zajedno sa dozvolom za besplatan prolazak autoputem na uvid.

Pravo ostvaruje samo:

osoba sa utvrđenim invaliditetom sa 80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, za jedan lični automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste po osnovu ugovora o lizingu, kada se osoba sa utvrđenim invaliditetom nalazi u vozilu.

Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

 • Rešenje nadležne institucije Republike Srbije u kojem je izražen stepen telesnog oštećenja (80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata). Rešenje mora da bude opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem,
 • Fotokopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • Fotokopija Rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad ili opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti,
 • Fotokopija Rešenja izdatog od strane Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu – za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata),
 • Očitana ili kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
 • Kopija lične karte osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450×530 piksela, u elektronskoj formi putem mejla na korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili na CD-u.
 
VAŽNA NAPOMENA:
 
Rešenje o utvrđivanju invaliditeta mora biti overeno kod javnog beležnika (notara), odnosno u sudu ili opštini. 
 
Prilikom zamene Dozvole za besplatan prolazak autoputem, potrebno je dostaviti:
 
 • Fotokopiju saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
 • Lična karta osobe sa invaliditetom na uvid, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Staru dozvolu za besplatan prolazak autoputem
 • Rešenje o stepenu invaliditeta, odnosno uverenje nadležne institucije izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
 
Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak autoputem možete podneti putem pošte ili lično na sledeće adrese:
 
Putem pošte na adresu: 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282
Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/5 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5
 
 
 Preuzmi PDF obrazac:

ZAHTEV za izdavanje dozvole za besplatan prolazak autoput

Pratite nas na društvenim mrežama!