REGISTRACIJA VOZILA

Na osnovu: Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“ br. 26/01 , 80/02, 43/04 , 132/04 – dr. propis, 112/05 – dr. propis, 114/06 – dr. propis, 118/07 – dr. propis, 114/08 – dr. propis, 31/09 , 106/09 – dr. propis, 95/10 – dr. propis, 101/10 , 24/11 , 100/11 – dr. propis, 120/12 – dr. propis, 113/13 – dr. propis 68/14 – dr. zakoni,140/2014-usklađ.din.izn.,109/2015 usklađ.din.izn, 112/2015 i 105/2016 usklađ.din.izn).

Dokumentacija se podnosi MUP- u koji je nadležan prema mestu prebivališta podnosioca. Osobe sa invaliditetom su oslobođene plaćanja poreza na upotrebu, prilikom registracije, ali samo za prvo vozilo koje registruju na svoje ime u toku kalendarske godine. Prilikom registracije drugog vozila, osobe sa invaliditetom ne mogu koristiti ovu povlasticu, čak i ukoliko je nisu iskoristile za prvo vozilo. Ukoliko npr. osoba sa invaliditetom poseduje dva vozila i hoće povlasticu da iskoristi prilikom skuplje registracije, tj. registracije vozila sa većom kubikažom, potrebno je da onda prvo u toku godine registruje baš to vozilo, za koje je zbog veće kubikaže i registracija skuplja.

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

 1. osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;
 2. osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova 
 3.  zakonski zastupnici višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenosti propisanih uslova;
 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

 • rešenje ili potvrda RFPIO o telesnom oštećenju (više od 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta)
 • fotokopija saobraćajne dozvole i orginal na uvid
 • kopija lične karte, ukoliko je l.k. sa čipom treba je očitati
 • lista obavljenog tehničkog pregleda
 • osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo

Od taksi potrebno je uplatiti samo:

 1. Registracionu nalepnicu
 2. Novu saobraćajnu dozvolu ukoliko se auto prvi put registruje na novog vlasnika i nove registracione tablice ukoliko je promenjeno registraciono područje

Uslov za dobijanje potvrde rfpio o stepenu telesnog oštećenja

Potvrdu izdaje RFPIOR u ul.Nemanjinoj 30 ili ul. Bulevar umetnosti 10.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev (obrazac u prilogu, možete ga dobiti i na šalteru RFPIO )
 2. Lična karta – OSI / nosioca prava
  • Prijava prebivališta (samo za maloletno lice)
 3. Dokaz o telesnom oštećenju donjih ekstremiteta:
  Korisnik prava Republičkog fonda za penzijsko i invalidskog osiguranje podnosi ono što imaju od ova dva dokumenta:
  • Rešenje o visini telesnog oštećenja
  • Rešenje za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

  Korisnik prava Centra za socijalni rad na dodatak za pomoć i negu drugog lica podnosi:- Ocena, nalaz i mišljenje Fonda PIOR-a (kopija se predaje, a orginal se daje na uvid). Ovaj dokument se dobija u nadležnom Centru za socijalni rad iz dosijea OSI.

 4. Saobraćajna dozvola sa BG registarskim oznakama

 5. Ukoliko je vlasnik vozila član uže porodice nosioca prava potrebno je:

  • lična karta člana uže porodice
  • izvod iz matične knjige rođenih za člana porodice – otac, majka, dete osobe sa invaliditetom
  • izvod iz matične knjige venčanih za člana porodice- za supružnika (sa hologramom).
 

Svake godine u nadležnom PIO vadite potvrdu na osnovu koje ostvarujete popust.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE POTVRDE/UVERENjA O UTVRĐENOM PROCENTU TELESNOG OŠTEĆENJA