Parking mesto

Parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom u Beogradu:


GARAŽE I PARKIRALIŠTA


U javnim garažama i na parkiralištima nalaze se označena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom (sa nalepnicom).
Vlasnici vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na 3 sata besplatnog parkiranja u svim garažama i na parkiralištima JKP „Parking
servis”, na posebno obeleženim mestima za ovu kategoriju vozača. Posle isteka tog vremenskog perioda plaćaju nadoknadu po započetom satu.
Na parkiralištu „Ada Ciganlija” na kojem se parkiranje plaća jednokratno, parkiranje invalidskih vozila je besplatno, dok je na
parkiralištu „VMA” parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prvih 8 časova.

ULIČNA (OPŠTA) PARKING MESTA

Opšta parkirališta, koja su u sistemu kontrole i naplate parkiranja, imaju posebno označena mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Na takvim parkiralištima korisnici sa invalidskim nalepnicama uslugu parkiranja mogu koristiti besplatno i neograničeno. Ova mesta obeležena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. U zoniranom delu grada za vozila osoba sa invaliditetom obeleženo je oko 540 opštih i oko 75 posebnih parking mesta. Na opštim parkiralištima van zonskog sistema obezbeđeno je 18 opštih parking mesta za osobe sa posebnim potrebama. Osobi sa invaliditetom mogu se izdati najviše dve povlašćene karte za parkiranje i to jedna po osnovu invaliditeta – invalidska parking karta (IPK) i druga, kao stanaru određene zone – povlašćena parking karta (PPK). Osobe sa invaliditetom, koje ne žive u zonama, mogu dobiti samo invalidsku parking kartu po osnovu invaliditeta.

INVALIDSKA PARKING KARTA

Za dobijanje Invalidske karte za parkiranje (IPK) potrebno je da osobe sa invaliditetom, na osnovu nalaza nadležnog organa o stepenu invaliditeta, pribave rešenje gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu (Sektor za boračku i invalidsku zaštitu), kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima (za tekuću godinu). Sekretarijat za socijalnu zaštitu (Sektor za boračku i invalidsku zaštitu) radi ponedeljkom, sredom i petkom od 09 do 13 časova, telefon: 322 72 41, 330 90 92; u Ulici Kraljice Natalije 43-45.
IPK se izdaju za tekuću kalendarsku godinu, a važe na teritoriji Republike Srbije.

Prethodne informacije su preuzete sa sajta: https://parking-servis.co.rs/lat/parkiranje-vozila-za-osobe-sa-invaliditetom/

Pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda, tj. pravo na parking kartu u formi nalepnice, mogu da ostvare i osobe sa invaliditetom ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

a) trajno oštećenje donjih ekstremiteta – 70%;
b) oboljenje bubrega koje zahteva trajnu hemodijalizu;
v) gubitak vida na oba oka – 100%, odnosno smanjenje obostranog vida – 90%
g) višestruke smetnje u razvoju.

Osobe pod a), b) i v) dostavljaju jedan od sledećih dokumenata:

1Rešenje ili uverenje komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o vrsti i stepenu telesnog oštećenja;

2. Rešenje nadležnog centra za socijalni rad i nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja;

3. Rešenje nadležnog organa o priznatom svojstvu vojnog invalida odnosno civilnog invalida rata i medicinska dokumentacija koja dokazuje postojanje telesnog oštećenja pod b) i v).

 

Osobe pod g) dostavljaju jedan od sledećih dokumenata:

1. Rešenje ili uverenje komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o vrsti i stepenu telesnog oštećenja;

2. Rešenje nadležnog centra za socijalni rad i nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja;

3.Rešenje o kategorizaciji Sekretarijata za obrazovanje izdato do 2009. godine;

4.Pravosnažna sudska odluka o lišavanju poslovne sposobnosti;

5.Rešenje organa starateljstva o stavljanju pod starateljstvo sa navodima o stepenu i vrsti smetnji u razvoju; Odluka nadležnog suda o produženju roditeljskog prava.

Pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda osoba sa invaliditetom može da ostvari pod uslovom:


a) da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda (dokaz: lična karta, odnosno prijava prebivališta za maloletno dete);

b) da je vlasnik vozila ili korisnik vozila na osnovu ugovora o lizingu (dokaz: saobraćajna dozvola, odnosno ugovor o lizingu).

Ukoliko je vlasnik vozila član uže porodice korisnika (roditelj, staratelj, hranitelj, bračni drug, vanbračni partner ili dete), pored saobraćajne dozvole odnosno ugovora o lizingu, potrebno je dostaviti i drugu dokumentaciju pod uslovom da se vozilo ne koristi u svrhu obavljanja delatnosti:

– lična karta korisnika i člana uže porodice (moraju biti na istoj adresi
prebivališta);
– izvod iz matične knjige rođenih /venčanih;
– izjava dva svedoka overena u sudu ili u opštini;
– rešenje nadležnog centra za socijalni rad o stavljanju pod starateljstvo;
odnosno smeštaja u hraniteljsku porodicu.

v) da priloži saobraćajnu dozvolu sa BG registarskim oznakama.

Korisnici koji pravo ostvaruju prvi put, popunjavaju Obrazac broj 1., a korisnici koji su pravo ostvarili ranije, popunjavaju Obrazac broj 2. Razlika je  tome što u Obrascu broj 2 unosite i broj prethodnog rešenja o priznatom pravu (rešenje Sekretarijata). Osobe sa invaliditetom koje su u prethodnoj godini ostvarile pravo, prilikom podnošenja zahteva za tekuću kalendarsku godinu nisu u obavezi da prilože dokumentaciju kojom se dokazuje vrsta i stepen telesnog oštećenja.

Ovo pravo osoba sa invaliditetom može koristiti samo za jedno vozilo; lično je i može da ga koristi samo osoba sa invaliditetom ili pratilac, u prisustvu osobe sa invaliditetom.

Po Invalidsku parking kartu (IPK) možete otići u:


Korisnički servis “Parking servisa”, na lokacijama u Kraljice Marije 7, Mileševska 51 i Takovskoj 31;

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:


1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu, kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim
parkiralištima (za tekuću godinu).
2. Dve fotografije veličine 3,5 x 3 cm (ove dimenzije su važile za stare obrasce lične karte)
3. Saobraćajna dozvola
4. Lična karta

Rok za obradu zahteva je 30 dana. Ukoliko je zahtev pozitivno rešen, osobi sa invaliditetom dostavlja se rešenje o odobrenju na kućnu adresu, koja je u obavezi da na osnovu primljenog rešenja, u JKP „Parking servis”, Starine Novaka br. 22 preuzme nalepnicu za korišćenje rezervisanog parking mesta. Istovremeno, Sekretarijat za saobraćaj šalje rešenje JKP „Beograd put” za obeležavanje rezervisanog parking mesta, koje je u obavezi da isto realizuje u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Postupak za dobijanje rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu:

 1. Zahtev (na šalteru u Sekretarijata)
  • Obrazac BR.1 (za lice koje pravo ostvaruju prvi put)
  • Obrazac BR.2 (za lica koja su ostvarila pravo u predhodnoj godini)
 2. Lična karta – OSI / nosioca prava
  • – Prijava prebivališta (samo za maloletna lica)
 3. Dokaz o telesnom oštećenju donjih ekstremiteta (dostavlja se samo uz Obrazac BR.1):
  • Rešenje ili potvrda o visini telesnog oštećenja RFPIO za tekuću kalednarsku godinu
 4. Saobraćajna dozvola sa BG registarskim oznakama
  • Ugovor o lizingu (samo ako su kupljena po tom osnovu)
 5. Ukoliko je vlasnik vozila član uže porodice nosioca prava (Pravilnik predviđa da to mogu biti – otac, majka, dete osobe sa invaliditetom ili supružnik):
  • lična karta člana uže porodice (moraju biti na istoj adresi)
  • izvod iz matične knjige rođenih za člana porodice – otac, majka, dete osobe sa invaliditetom
  • izvod iz matične knjige venčanih za člana porodice- za supružnika (sa hologramom).

NAPOMENA: Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45 izdaje rešenja samo ponedeljkom, sredom i petkom od 09 do 13 časova. Više informacija možete dobiti na broj telefona 011/330-90-92, 330-90-93, 330-90-94.

Rezervisanje parking mesta za osobe sa invaliditetom –posebno obeleženog parking mesta


Svrha postupka je izdavanje rešenja kojim osoba sa invaliditetom stiče pravo na korišćenje rezervisanog parking mesta.
Pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda tj. pravo na parking kartu u formi nalepnice i pravo na rezervaciju parking mesta kod Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave grada Beograda mogu ostvariti kategorije osoba sa invaliditetom pod uslovom da su:

1. vojni invalidi i civilni invalidi rata od I do IV grupe (80%-100% invaliditeta), kojima je priznato pravo na ortopedski dodatak, po osnovu amputacije ili teškog oštećenja funkcije ekstremiteta kao i zbog gubitka odnosno smanjenja vida na oba oka od 90%-100%;
2. osobe sa gubitkom donjih ekstremiteta najmanje 30% telesnog oštećenja;
3. osobe sa gubitkom gornjih ekstremiteta najmanje 60% telesnog oštećenja;
4. osobe sa trajnim oštećenjem donjih ekstremiteta najmanje 90%.

Osobe pod tač. 1, 2, 3. i 4. dostavljaju jedan od sledećih dokumenata:

– Rešenje nadležnog organa o priznatom svojstvu vojnog i civilnog invalida od I do IV grupe (100%-80%) sa priznatim pravom na ortopedski
dodatak;
– Rešenje ili uverenje komisije organa veštačenja Republičkog onda za penzijsko i invalidsko osiguranje o vrsti i stepenu telesnog oštećenja ili gubitka ekstremiteta ili nalaz i mišljenje vojnolekarske komisije;
– Rešenje nadležnog centra za socijalni rad i nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja.

Postupak se pokreće podnošenjem pisanog zahteva sa pratećom dokumentacijom na šalteru pisarnice Sekretarijata za socijalnu zaštitu u
ulici 27. marta broj 43-45. Po dobijanju rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdatog za tekuću godinu, kojim se utvrđuje pravo osobe sa invaliditetom na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, na šalteru pisarnice Sekretarijata za saobraćaj u ulici 27. marta broj 43-45, podnosi se pisani zahtev za rezervaciju parking mesta, uz dostavljanje sledeće dokumentacije:

I. Za lica sa invaliditetom koja sama upravljaju vozilom i podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja:

1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo osobe sa invaliditetom na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o  određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (”Službeni
list grada Beograda”, br. 19/2016),
2. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija),
3. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica).

II. Za osobe sa invaliditetom koje podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi zaposlenja:

1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena
fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 19/2016),
2. Radnu knjižicu (fotokopija),
3. Potvrdu, da je pravno lice kod koga je osoba sa invaliditetom zaposlena, vlasnik ili zakupac poslovnog prostora na navedenoj adresi,
4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci osobe sa invaliditetom (ime i prezime i adresa stanovanja
OSI).

III. Za vozilo pratioca osobe sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja:


1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo osobe sa invaliditetom na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 19/2016),
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (fotokopija) ili potvrdu o starateljstvu (original ili overena fotokopija),
3. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija) osobe sa invaliditetom i pratioca osobe sa invaliditetom,
4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci pratioca osobe sa invaliditetom (ime i prezime i adresa
stanovanja OSI).

Rok za obradu zahteva je 30 dana. Ukoliko je zahtev pozitivno rešen, osobi sa invaliditetom dostavlja se rešenje o odobrenju na kućnu adresu, koja je u obavezi da na osnovu primljenog rešenja, u JKP „Parking servis”, Starine Novaka br. 22 preuzme nalepnicu za korišćenje rezervisanog parking mesta. Istovremeno, Sekretarijat za saobraćaj šalje rešenje JKP „Beograd put” za obeležavanje rezervisanog parking mesta, koje je u obavezi da isto realizuje u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

NAPOMENA: Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu izdato za tekuću godinu, neophodno je priložiti Sekretarijatu za saobraćaj uz zahtev
za rezervaciju parking mesta. Zahtev za rezervaciju parking mesta osobe sa invaliditetom podnose Sekretarijatu za saobraćaj po dobijanju rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu, jer bez navedenog rešenja Sekretarijat za saobraćaj nije u mogućnosti da rešava podnete zahteve.
K

ontakt podaci nadležnih službenika:

Jasmina Ivanović, zamenik sekretara Sekretarijata za socijalnu zaštitu
Telefon: 011/3309-094

Kontakt telefoni Sekretarijata za saobraćaj:

011/3309-599,
3309-716, 3309-316 i 3309-170
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs

Pravni osnov:

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 US odluka, 55/14, 96/2015 i 9/2016 odluka US)
Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim
parkiralištima („Službeni glasnik RS“, br. 2/2016 i 19/2016) 

Odluka o javnim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 12/10 prečišćeni tekst, 37/11, 42/11-ispravka 11/14, 30/14, 34/14,
89/14, 96/2016 i 36/2017)

Rešenja o opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13, 11/14, 76/14, 3/15 i 23/15,
2/2016, 78/2016, 91/2017, 5/2018).

U drugim mestima procedura dobijanja nalepnice može biti drugačija i uglavnom se sve rešava u Javnom komunalnom preduzeću u parking servisu.

Preuzmi PDF obrazac:

Z A H T E V

ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENjE OBELEŽENOG PARKING MESTA NA JAVNIM (OPŠTIM) PARKIRALIŠTIMA
NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA(ZA LICA KOJA PRAVO OSTVARUJU PRVI PUT)

Z A H T E V

ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENjE OBELEŽENOG PARKING MESTA NA JAVNIM (OPŠTIM) PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (ZA LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO U PRETHODNOJ GODINI

Pratite nas na društvenim mrežama!