POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD CARINE

Ukoliko već nemate rešenje o stepenu telesnog oštećenja, zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja podnosi se nadležnom Fondu PIO, a potrebno je priložiti i:

– Mišljenje lekara – za utvrđivanje telesnog oštećenja,
– Poslednji ček od penzije (ukoliko ste penzioner),
– Fotokopiju lične karte.

Dodatna dokumentacija:

Fondovi PIO izdaju potvrdu o utvrđenom stepenu telesnog oštećenja koju po službenoj dužnosti dostavljaju Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom. Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom izdaje Potvrdu o oslobađanju od uvoznih dažbina.
Ako je potrebna homologacija vozila, zahtev za homologaciju se podnosi Zavodu za standardizaciju ili Mašinskom fakultetu.
Lica sa telesnim oštećenjem manjim od 100% potvrdu Ministarstva za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dažbina na uvoz putničkog automobila podnose carinskom organu.
Lica sa telesnim oštećenjem od 100% potvrdu Ministarstva nadležnoj carinarnici podnose u dva primerka. Jedan primerak potvrde carina zadržava, a drugi overava i vraća korisniku radi refundacije plaćenog PDV-a.

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE PROCENTA TELESNOG OŠTEĆENJA I IZADAVANJE POTVRDE

ZAHTEV ZA HOMOLOGACIJU VOZILA

Pratite nas na društvenim mrežama!