ELEKTRIČNA ENERGIJA

Vlada Republike Srbije donela је UREDBU o energetski ugroženom kupcu “Službeni glasnik RS”, br. 113 od 30. decembra 2015, 59 od 31. jula 2018.

Navedenom uredbom bliže se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije. Pоstupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Navedenom uredbom regulisano je da se uverenja o statusu energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije izdaju sa rokom važenja do kraja kalendarske godine, a novi zahtev za narednu kalendarsku godinu se može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja izdatog uverenja.

Za podnošenje novog zahteva , ukoliko nije došlo do promene u odnosu na prethodno podneti zahtev, što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

2) broj članova domaćinstva;

3) imovno stanje.

Ukupan mesečni prihod domaćinstva obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, u smislu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite i propisa donetih na osnovu tog zakona.

Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod domaćinstva, i to:

1) do 14.848,60 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 21.619,25 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;

3) do 28.385,45 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;

4) do 35.696,30 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ili toplotne energije za broj m2 stambenog prostora, a ne kumulativno.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, koji su to pravo ostvarili po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca odnosno ugroženog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

STICANJE STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA ZBOG ZDRAVSTVENOG STANJA:

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ove uredbe podnosi se organu jedinice lokalne samouprave.

Zahtev sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Uz zahtev podnosi se odgovarajuća medicinska dokumentacija, kao dokaz da članu domaćinstva koje traži status energetski ugroženog kupca, zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa, može biti ugrožen život ili zdravlje.

Podnosilac zahteva pri podnošenju zahteva daje slobodan pristanak na obradu podataka saglasno zakonu kojim se uređuju pitanja zaštite podataka o ličnosti, u obliku i na način propisan tim zakonom.

Pored dokumentacije neophodne za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a to je: ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovno stanje, podnosilac zahteva uz zahtev prilaže i poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.

U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o prodaji električne energije ili prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili prirodnog gasa drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Preuzmite PDF obrazac:

ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENjA O STICANjU STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

UREDBU O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU MOŽETE POGLEDATI NA LINKU:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2015/113/

Pratite nas na društvenim mrežama!