Pravo na produženu rehabilitaciju – Odlazak na banjsko lečenje

Pravo na produženu rehabilitaciju (odlazak na banjsko lečenje) o trošku Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu- RFZO-a, mogu ostvariti oboleli ili povređeni osiguranici kod kojih nakon bolničkog lečenja postoji potreba za nastavkom medicinske rehabilitacije ili se korišćenjem produžene rehabilitacije može doprineti sprečavanju pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja, odnosno napredovanju postojeće hronične bolesti.

Osobe sa posledicama cerebralene paralize (šifra dijagnoze G80) imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju- banjsko lečenje i to:

 • Deca do navršenih 18 godina života, imaju pravo da uslugu banjskog lečenja u trajanju od 21 dan koriste jednom u svakoj kalendarskoj godini, pri čemu su im za podnošenje zahteva potrebna sledeća dokumenta:
  • Otpusna lista- ne starija od 6 meseci i
  • Mišljenje 2 lekara, specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.
 
 • Odrasle osobe sa posledicama cerebralne paralize imaju pravo da uslugu banjskog lečnja u trajanju od 21 dan koriste samo posle korektivne operacije, pri čemu im je za podnošenje zahteva potrebna otpusna lista ne starija od 6 meseci.
 

Odluku o mogućnosti korišćenja prava na produženu rehabilitaciju (odlasku na banjsko lečenje) donosi lekarska komisija nadležne filijale RFZO-a, na osnovu predloga izabranog lekara i relevatne medicinske dokumentacije (pri čemu se vodi računa osvim dijagnozama koje određeno lice ima evidentirane u zdravstvenom kartonu kako bi se izbegle moguće kontraindikacije). Ova komisija u isto vreme donosi odluku i o dužini trajanja rehabilitacionog tretmana, načinu prevoza do rehabilitacione ustanove, pravu na pratioca, kao i vremenskom roku u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti, odnosno datumu prijema u rehabilitacionu ustanovu. U slučaju kada se osiguranik RFZO-a zbog svoje osnovne bolesti nalazi na lečenju u stacionarnoj ustanovi, umesto izabranog lekara, predlog za produženu rehabilitaciju izdaju tri lekara specijaste (od kojih je jedan obavezno specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) ustanove u kojoj se lice nalazi na lečenju.

Pravo na pratioca za vreme produžene rehabilitacije može ostvariti dete starosti do napunjenih 15 godina života, kao i osiguranik stariji do 15 godina života, kod koga postoje teži stepen duševne ometenosti ili zbog oštećenja psihičkih i/ili fizičkih funkcija (uključujući slepa, slabovida i gluva lica) nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnisti svakodnevnog života. Odluka lekarske komisije dostavlja se osiguraniku na kućnu adresu i on ima pravo da ukoliko je nezadovljan podnese prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku od tri dana od prijema rešenja. Ako osiguranik nije zadovoljan ni odlukom koju je donela drugostepena lekarska komisija, ima pavo da od nadležne filijale RFZO-a traži izdavanje rešenja.

Više informacija možete dobiti u “Pravilniku o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciji” na linku:

Pravo na produženu rehabilitaciju (odlazak na banjsko lečenje) o trošku Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu- RFZO-a, mogu ostvariti oboleli ili povređeni osiguranici kod kojih nakon bolničkog lečenja postoji potreba za nastavkom medicinske rehabilitacije ili se korišćenjem produžene rehabilitacije može doprineti sprečavanju pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja, odnosno napredovanju postojeće hronične bolesti.

Osobe sa posledicama cerebralene paralize (šifra dijagnoze G80) imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju- banjsko lečenje i to:

 • Deca do navršenih 18 godina života, imaju pravo da uslugu banjskog lečenja u trajanju od 21 dan koriste jednom u svakoj kalendarskoj godini, pri čemu su im za podnošenje zahteva potrebna sledeća dokumenta:
  • Otpusna lista- ne starija od 6 meseci i
  • Mišljenje 2 lekara, specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

 

 • Odrasle osobe sa posledicama cerebralne paralize imaju pravo da uslugu banjskog lečnja u trajanju od 21 dan koriste samo posle korektivne operacije, pri čemu im je za podnošenje zahteva potrebna otpusna lista ne starija od 6 meseci

Odluku o mogućnosti korišćenja prava na produženu rehabilitaciju (odlasku na banjsko lečenje) donosi lekarska komisija nadležne filijale RFZO-a, na osnovu predloga izabranog lekara i relevatne medicinske dokumentacije (pri čemu se vodi računa osvim dijagnozama koje određeno lice ima evidentirane u zdravstvenom kartonu kako bi se izbegle moguće kontraindikacije). Ova komisija u isto vreme donosi odluku i o dužini trajanja rehabilitacionog tretmana, načinu prevoza do rehabilitacione ustanove, pravu na pratioca, kao i vremenskom roku u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti, odnosno datumu prijema u rehabilitacionu ustanovu. U slučaju kada se osiguranik RFZO-a zbog svoje osnovne bolesti nalazi na lečenju u stacionarnoj ustanovi, umesto izabranog lekara, predlog za produženu rehabilitaciju izdaju tri lekara specijaste (od kojih je jedan obavezno specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) ustanove u kojoj se lice nalazi na lečenju.

Pravo na pratioca za vreme produžene rehabilitacije može ostvariti dete starosti do napunjenih 15 godina života, kao i osiguranik stariji do 15 godina života, kod koga postoje teži stepen duševne ometenosti ili zbog oštećenja psihičkih i/ili fizičkih funkcija (uključujući slepa, slabovida i gluva lica) nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnisti svakodnevnog života. Odluka lekarske komisije dostavlja se osiguraniku na kućnu adresu i on ima pravo da ukoliko je nezadovljan podnese prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku od tri dana od prijema rešenja. Ako osiguranik nije zadovoljan ni odlukom koju je donela drugostepena lekarska komisija, ima pavo da od nadležne filijale RFZO-a traži izdavanje rešenja.

Više informacija možete dobiti u “Pravilniku o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciji” na linku:

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_medicinskoj_rehabilitaciji_u_stacionarnim_zdravstvenim_ustanovama_specijalizovanim_za_rehabilitaciju.html

 

Pratite nas na društvenim mrežama!