NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, koji živi sam, odnosno, porodici, koja ostvaruje prihode ispod nivoa socijalne sigurnosti, koji mesečno objavljuje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Ovo pravo mogu ostvariti građani svih radnih statusa: zaposleni, poljoprivrednici, penzioneri, osobe koje obavljaju samostalnu delatnost, nezaposleni, učenici/studenti, deca predškolskog uzrasta, nesposobni za rad, itd.

Prilikom priznavanja prava na novčanu socijalnu pomoć, centar za socijalni rad uzima u obzir i sledeće činjenice:

 • Da podnosilac zahteva nema više od 0,5 hektara zemlje u vlasništvu
 • Da nije odbio ponuđeno zaposlenje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
 • Da posao nije izgubio svojom krivicom
 • Da nije prodao ili poklonio svoju imovinu
 • Da nema više stambenog prostora
 • Da nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju.
 

Iz ukupnih prihoda koji se obračunavaju izuzeti su: dodatak na decu (do troje dece), dodatak za negu i pomoć drugog lica, naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada i otpremnina za penziju, kao i primanja iz učeničkog i studentskog standarda. Izuzima se iznos koji se daje za izdržavanje lica koje ne živi zajedno sa porodicom kao njen član (školovanje do 27 godine života).

Potrebna dokumentacija

 • Fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove porodice
 • Prijave prebivališta za maloletnu decu koje izdaje Policijska stanica
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu i roditelje koji nije stariji od 6 meseci
 • Uverenje o državljanstvu za punoletne članove porodice
 • Potvrdu o ličnom dohodku za zaposlene članove porodice
 • Ček od penzije za lica koja su ostvarila pravo na penziju ili potvrdu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da lice nije korisnik penzije
 • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene radno sposobne članove porodice
 • Uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju
 • Uverenje o prihodima za koje se plaća porez iz mesta rođenja i mesta stanovanja
 • Uverenje geodetske uprave o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine iz mesta rođenja i mesta stanovanja
 • Fotokopiju presude o razvodu braka ukoliko je isti razveden
 • Pravosnažnu sudska odluka o izdržavanju srodnika, odnosno sudsko poravnanje zaključeno sa srodnikom u skladu sa „Porodičnim zakonom“ ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenut postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od srodnika
 • Fotokopiju rešenja o prestanku radnog odnosa ukoliko je isti prestao u proteklih godinu dana.
 

U zavisnosti od svakog konkretnog slučaja, možda Vam bude tražena i druga dokumentacija.

PREUZMI ZAHTEV ZA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ:

Zahtev novcana socijalna pomoć

Pratite nas na društvenim mrežama!