POSEBNA NOVČANA NAKNADA

Pravo na posebnu novčanu naknadu ima jedan roditelj koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina  neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kad navrši opšti starosni uslov za ostavrivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario pravo na penziju.  

Posebna novčana naknada predstavlja novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih. Mesečni iznos posebne novčane naknade  usklađuje se na način propisan za usklađivanje najniže penzije u osiguranju zaposlenih.

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev
  • Nalaz lekara specijalista
  • Kopija lične karte i lična karta na uvid
  • Dokaz da podnosilac zahteva nije u radnom odnosu
  • Uverenje da podnosilac zahteva nije ostavrio pravo na penziju.
 
PREUZMI ZAHTEV:
 
 

Pratite nas na društvenim mrežama!