GRADSKI PREVOZ BEOGRAD – Bus Plus

B7p – Lica obolela od cerebralne paralize,dečije paralize i plegije

Lica obolela od cerebralne paralize dečije paralize (G80) i plegije (G81 i G82) ( i sve podšifre bolesti) kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica

Potrebna dokumenta za izdavanje

  • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
  • Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolest
  • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)
  • Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

potpuni gubitak radne sposobnosti:

overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti

ili

stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:

overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja

ili

trajna nesposobnost za rad i privređivanje:

overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (3 godine) / Trajna (3 godine)

Izdavanje duplikata:

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Napomena:

Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelj

Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara  koji mora sadržati i naziv njegove    specijalnosti/zvanja.

Povlastice se izdaju na šalteru GSP „Beograd“, Skenderbegova 47, tel. 2627-206, radnim danom 07.00-17.00, subotom 08.00-14.00 časova..Pratite nas na društvenim mrežama!