Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu u kojoj se obezbeđuju zbrinjavanje (stanovanje, ishrana, odevanje, nega, pomoć i staranje), vaspitanje i obrazovanje,  osposobljavanje za određene radne aktivnosti, zdravstvena zaštita, kao i usluge socijalnog rada.

Pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ima:

 • Dete bez roditeljskog staranja, onda kada detetu nije moguće obezbediti smeštaj u hraniteljskoj porodici
 • Osoba sa posebnim potrebama, koja nije u mogućnosti da samostalno živi u porodici zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih i/ili porodičnih prilika
 • Dete sa poremećajima u ponašanju (dete koje čini krivična i prekršajna dela, ili koje bežanjem od kuće, skitnjom, ili sličnim ponašanjem, narušava opšte prihvaćena društvena pravila ponašanja)
 • Trudnica i samohrana majka sa detetom do devet meseci, kojoj je usled materijalne neobezbeđenosti, nerešenog stambenog pitanja, poremećenih porodičnih odnosa i sl., potrebno privremeno zbrinjavanje
 • Stara osoba, koja zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih i porodičnih prilika nije u mogućnosti da živi u prodici
 • Osoba kojoj je iz nekih razloga potrebno privremeno zbrinjavanje i nadzor.
 

Potrebna dokumentacija

 • Pismeni zahtev (dva primerka)
 • Fotokopija lične karte (prva i druga strana, dva primerka)
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih u dva primerka (fotokopije)
 • Lekarsko uverenje (originial i fotokopija) od lekara opšte prakse
 • Nalaz psihijatra (da li je osoba orijentisana u sva tri pravca i da li može da izjavi svoju volju)/ (originial i fotokopija)
 • Uverenje o imovinskom stanju iz mesta rođenja i mesta stanovanja (Geodetski zavod) fotokopija ugovora o vlasništvu stana; ugovor o poklonu
 • Zadnji ček od penzije (tri fotokopije) ili uverenje PIO fonda da niste korisnik penzije
 • Fotokopija lične karte i potvrda o prihodima za poslednji kvartal za srodnike koji učestvuju u troškovima smeštaja
 • Fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju (ako je sklopljen)
 • Fotokopija zdravstvene knjižice (dva primerka)
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka).

Pratite nas na društvenim mrežama!