Besplatan obrok

Pravo na besplatan obrok imaju porodice i pojedinci koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, kao i porodice koje zbog drugih socijalnih indikacija nisu u mogućnosti da zadovolje osnovne životne potrebe (stara i iznemogla lica bez pomoći srodnika, porodice sa korisnikom dodatka za pomoć i negu, porodice čiji je prihod po članu ispod minimalnog nivoa socijalne sigurnosti za pojedinca).

Potrebna dokumentacija:

  • Fotokopija lične karte za sve članove porodice
  • Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodice
  • Poresko uverenje (opština)
  • Potvrda o prihodima za zaposlene i poslednji ček penzije za penzionere
  • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodice
  • Potvrda PIO fonda da podnosilac zahteva ili član porodice ne ostvaruje pravo na penziju
  • Potvrda o visini osnovice koja služi za obračunavanje poreza i doprinosa za one koji samostalno obavljaju delatnost.

Pratite nas na društvenim mrežama!