REDOVAN PROGRAM RADA

Program Saveza predstavlja značajnu dopunu sistema socijalne zaštite i direktno je usmeren na osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize, a indirektno na njihove porodice, institucije i ustanove grada Beograda u čijoj je nadležnosti rešavanje problema osoba sa invaliditetom.

I.Koordinacija rada opštinskih Društava podrazumeva davanje logističke podrške od strane stručne službe u svim segmenitima rada. Pomoć obuhvata podršku u obezbeđivanju finansijskih sredstava za rad putem javnih poziva. Popunjavanje projektne dokumentacije, kontinuirano praćenje realizacije planiranih aktivnosti i pomoć u izveštavanju. Tehnička pomoć u izradi dokumentacije za održavanje redovnih i izbornih Skupština, po potrebi prisustvovanje sastancima Upravnog odbora ili prisustvovanje redovnim mesečnim sastancima članova opštinskih Društava.

II. Aktivnosti u direktnom radu sa članstvom
1. Rad kancelarije realizuje se u okviru naših prostorija u Pančićevoj 16 od 08,00 do 16,00 časova. Osnov za efikasan rad predstavlja kontinuirano ažuriranje elektronske baze podataka unošenjem promena kod evidentiranih članova i unošenje podataka za nove članove. Direktnu pomoć članstvu stručna služba će pružati kroz «kancelarije za brze odgovore». Cilj je upoznavanje osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica sa pravima i beneficijama koje mogu da ostvare i pružanje pomoći pri ostvarivanju pripadajućih zakonskih prava i beneficija (npr. pisanje molbi i zahteva, popunjavanje različitih obrazaca). Putem <> članstvo će imati mogućnost zakazivanja vanrednih i redovnih vožnji kombi vozilima GSP-a. Članstvo će biti informisano putem internog lista Informacije, zvanične internet i fejsbuk stranice Saveza. Redovne aktivnosti obuhvataju i kontinuirano angažovanje stručnih radnika predstavnika u Savetu za unapređenje položaja OSI grada Beograda i Saveta za prava deteta grada Beograda kao i saradnja sa svim organizacijama i institucijama koje se bave osobama sa invaliditetom ( Centri za soc.rad, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu, škole, fakulteti…).
2. Program zapošljavanja, radnog angažovanja i obuka  obuhvata dobru saradnju sa NSZ-om koristeći stimulativne programe za zapošljavanje OSI radi doobuke za sticanje kompetencija za održivo zaposlenje na tržištu rada. Nastavićemo i sa posredovanjem prilikom zapošljavanja naših članova na otvorenom tržištu rada. Nastojimo da proširimo delatnost Preduzeća za zapošljavanje OSI Sunce CDP d.o.o. čija je sadašnja delatnost vođenje poslovnih knjiga na oblast digitalne štampe i uslužne perionice veša. Sastavni deo ove programske aktivnosti je i razvijanje programa rada Radnog centra “Sunce Palilule” u kome su radno angažovane OSI sa 3.stepenom procene radne sposobnosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji će regulisati pravni osnov za osnivanje Radnih centara u Srbiji.
3. Programi kulturno-zabavno-rekreativnih aktivnosti realizuju se u saradnji sa opštinskim Društvima. Planirane su aktivnosti kako bi naši članovi provodili aktivno i korisno svoje slobodno vreme čime bi se dodatno omogućilo i rasterećenje porodice u celini. Planiramo organizovanje besplatnih bioskopskih projekcija, posete pozorištima, literarne susrete, takmičenja u pripremi gulaša i roštilja, izlete na Avali, Košutnjaku, Adi Ciganliji, Lidu i tradicionalno novogodišnje druženje. Višednevni izlet uz korišćenje vaučera planirali smo početkom juna u nekoj od banja Srbije. Letovanje je planirano za kraj avgusta i početak septembra.
4. Programi sportskih aktivnosti realizuju se u saradnji sa Paraolimpijskim komitetom Srbije, sa 8 sportskih udruženja Formirali smo Sekciju za boćanje POKS. Cilj formiranja je pokretanje Beogradske i Nacionalne lige u boćanju. Saradnja sa SSOSIB-om ima svrhu ispunjavanja slobodnog vremena, očuvanja preostalih psihofizičkih sposobnosti, razvijanja sporstkog duha i timskog rada, pozitivnog uticaja na motorne i kognitivne sposobnosti, otklanjanje negativnih emocija, razvoj pozitivnog stava. U ovoj godini planiramo da sportske aktivnost proširimo na stoni tenis i paralifting.
5. Program međunarodne saradnje planom aktivnosti obuhvatili smo organizaciju u svojstvu domaćina četvrte Regionalne konferenciju organizacija CDP povodom Svetskog dana CP. ( samo ukoliko Savez iz Hrvatske ne dobije namenska sredstva od EU) Planirana je poseta u julu mesecu 15 -20 naših članova RH ,,Vrtiče,, na poziv udruženju SONČEK u Mariboru u cilju upoznavanja sa pozitivnom praksom produžene rehabilitacije, obuke za samostalan život, stanovanja uz podršku, kao i funkkcionisanjem dnevno-radnih centara za osobe sa cerebralnom paralizom.

III. Dnevne aktivnosti obuhvataju program psihosocijalne podrške članstvu što uključuje pružanje pomoći i podrške pojedincima i porodicama koje su u krizi, radi unapređivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvenoj zajednici. Program za očuvanje i razvoj socijalnih i radnih veština se realizuje kroz socioeduktivne radionice: a)Kreativne radionice uključuju likovna područja, i imaju za cilj da maksimalno iskoriste kreativni potencijal i razviju likovne i estetske vrednosti. b) Kroz radno-okupacione i c)edukativne radionice sprovodićemo obuku OSI za rad na računarima, fotokopir aparatima i digitalnoj mašini. Rad ćemo organizovati grupno ili individualno.

IV Organizacione aktivnosti podrazumevaju pripremu materijala za sednice i sastanke organa odlučivanja: Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora kao i za rad formiranih Komisija. Ova aktivnost obuhvata i rad na obezbeđivanjeu potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti i zadataka predviđenih Planom rada za 2020. godinu. Sredstva se obezbeđuju putem podnošenja prijava po javnim pozivima. Pisanje i dostavljanje mesečnik planova aktivnosti, dnevnih i mesečnih izveštaja kao i periodično i finalno izveštavanje o realizaciji odobrenih programa.

Pratite nas na društvenim mrežama!