PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Dnevni boravak

Podrška višestruko ometenoj deci sa posledicama cerebralne paralize i njihovoj porodici pruža se kroz uslugu dnevnog boravaka. Svrha usluge dnevnog boravka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini, kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Dnevni boravak za višestruko ometenu decu sa cerebralnom paralizom „Sunce“

Svrha usluge dnevnog boravaka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život. (Član 69, Pravilnik o bližim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Sl. Glasnik RS, br. 42/2013).

Cilj

Pružanje podrške višestruko ometenoj deci sa posledicama cerebralne paralize i njihovoj porodici.

Ciljana grupa

U boravak dolaze višestruko ometena deca sa posledicama cerebralne paralize:

 • Teškim motoričkim deficitima
 • Poremećajima govora, vida i sluha
 • Epileptičnim napadima.
 

Program rada

 • Zdravstveno-higijenske aktivnosti
 • Preventivno-korektivni rad
 • Psihološke aktivnosti
 • Zabavne aktivnosti
 • Rekreativne aktivnosti
 • Edukativne aktivnosti.
 

Zaposleni

 • Defektolog
 • Negovateljice
 • Pedijatriska sestra
 • Fizioterapeut.
 

Pomoć u kući

Ovom uslugom pruža se podrška u zadovoljavanju osnovnih životnih i socijalnih potreba u kući i van kuće, integracija u sve tokove društvene zajednice, kao i povećavanje materijalnog statusa članova i smanjenje troškova zajednice. Negovateljica-domaćica u direktnom radu sa korisnikom realizuje aktivnosti, po vrsti i u trajanju u skladu sa individualnim planom usluge.

Usluga pomoć u kući

Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. (Član 74, Pravilnik o bližim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Sl. Glasnik RS, br. 42/2013).

Cilj

Pružanje podrške u zadovoljavanju osnovnih životnih i socijalnih potreba u kući i van kuće. Integracija u sve tokove društvene zajednice, kao i povećavanje materijalnog statusa članova i smanjenje troškova zajednice.

Ciljana grupa

 • Mlade osobe sa invaliditetom
 • Odrasle osobe sa invaliditetom.
 

Aktivnosti

 • Pomoć u obezbeđivanju ishrane
 • Pomoć u održavanju lične higijene
 • Pomoć u održavanju higijene stana
 • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih i kulturno zabavnih potreba
 • Medicinske i srodne usluge.
 

Zaposleni:

Negovateljica-domaćica u direktnom radu sa korisnikom realizuje aktivnosti, po vrsti i u trajanju u skladu sa individualnim planom usluge.

Pratite nas na društvenim mrežama!