O NAMA

 • Naziv organizacije: Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
 • Adresa i sedšte organizacije:Pančićeva br. 16, Beograd
 • Datum osnivanja organizacije: 1957. godine
 • Broj članova organizacije: 1100
 • Telefon : +381 11 2184533
 • E-mail: office@cerebralbg.net
 • Predsednik: Velanac Anđelko
 • Zakonski zastupnik: Dilbera Sarajlić

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda okuplja osobe sa invaliditetom sa posledicama cerebralne i dečije paralize. Osnovan je 1957.godine, i jedna je od prvoosnovanih socijalno humanitarnih organizacija u Beogradu. Ima oko 1100 registrovanih članova.

Vizija

Vizija Saveza je formiranje jake mreže održivih organizacija članica koje će razvijati programe za aktivno učešće osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom u svim sferama društvenog života.

Misija

Misija Savez je ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva udruženih organizacija na načelima uzajamnosti i solidarnosti u  cilju ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize kroz pružanje dnevnih usluga u zajednici i socio-edukativnih usluga.

Cilj rada

Rad je usmeren na poboljšanje kvaliteta života osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom, kao i njihovih porodica, kroz integraciju u sve segmente društvene zajednice kroz zalaganje za sprovođenje postojećih sistema zaštite i uvođenjem novih mera i usluga socijalne zaštite.

Zadaci

 • Zalaganje i aktivno učestvovanje u uspostavljanju sistema socijalne zaštite u skladu sa evropskim standardima.
 • Praćenje i proučavanje načina primene i dejstva mera invalidske zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja od interesa za članove i njihove porodice.
 • Preduzimanje posebnih mera za prevremeno i efikasno rešavanje, a naručito u vezi materijalnih uslova života i stanovanja.
 • Ostvarivanje i razvijanje saradnje sa državnim, humanitarnim i drugim organizacijama koje deluju na nivou Grada i sa invalidskim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
 • Realizovanje različitih programa i projekata koji se odnose na socijalizaciju i integraciju osoba sa invaliditetom.
 • Podsticanje svih oblika radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
 

ORGANIZACIONA STRUKTURA 

Članovi – osnivači Saveza su opštinske organizacije sa teritorije grada Beograda. Organizacije udružene u Savez su dužne da se zalažu za dosledno i efikasno ostvarivanje društvene uloge Saveza i izvršavaju obaveze predviđeno  Statutom, da budu aktivni činilac u ostvarivanju svih zadataka i ciljeva. Savez od 22.01.2001. godine čini  12 udruženih opštinskih Društava potpisnika Statuta Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda. Organizacije članice su:

 

ORGANI UPRAVLJANJA

Savezom upravljaju članovi Saveza preko svojih predstavnika u organima i telima Saveza.Svaki predstavnik izabran u organe Saveza odgovara za svoj rad kako organu u koji je izabran, tako i opštinskoj organizaciji čiji je predstavnik.

Organi Saveza su :

 • Skupština
 • Nadzorni odbor.
 

Skupština je najviši organ Saveza. Održava se jednom godišnje, a saziva je Upravni odbor.

Organi skupštine su :

 1. Upravni odbor
 2. Drugi odbori koje formira Skupština na osnovu Statuta.
 

Upravni odbor se sastoji od 12 članova-predstavnika opštinskih organizacija u Beogradu, a sekretar je po funkciji član Upravnog odbora. Mandat Upravnog odbora je 4 godine.Upravni odbor bira predsednika iz svog sastava.Upravni odbor stara se o izvršenju odluka Skupštine i vrši druge poslove utvrđene Statutom.

Nadzorni odbor je samostalni organ Saveza. Sastoji se od 5 članova. Nadzorni odbor bira Skupština na predlog članica Saveza. Mandat članova odbora je četiri godine i izabrani predstavnici u Skupštini Saveza ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.Nadzorni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Dužan je da godišnje podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Saveza.

Pratite nas na društvenim mrežama!